$pozicka[$p]

 

Veľké nebankové pôžičky BEZ REGISTRA

úrok 12% max 200 000 €

maximálne poskytnutie finančných prostriedkov 60% z hodnoty nehnuteľnosti, ktorou sa ručí. Nedá sa pri kúpe a vlastník nehnuteľnosti musí byť zároveň žiadateľom o pôžičku, resp. najbližší rodinný príslušník. Vybavenie celá SR


Formulár údajov k vyhodnoteniu pôžičky:

Ak vyplníte celý formulár, rýchlejšie vyhodnotíme vašu žiadosť !


Súhlas so spracovaním údajov: Užívateľ udeľuje prevádzkovateľovi internetovej stránky v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov, ktoré uviedol vo formulári, na účely plnenia zmluvy na kúpu tovarov ponúkaných na tejto internetovej stránke uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok, a na účely ponúkania služieb a produktov, zasielaní informácií o činnosti Spoločnosti, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy, telemarketing). / /Súhlas udeľuje užívateľ na dobu do jeho odvolania. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na adresu spoločnosti. Užívateľ udeľuje súhlas dobrovoľne. Užívateľ prehlasuje, že jeho osobné údaje uvedené vo formulári sú pravdivé. Elektronická forma poskytnutého súhlasu nie je písomnou formou v zmysle § 7 ods. 2 z. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Od 25.5.2018 vstúpilo do platnosti aj na Slovensku nové nariadenie Európskeho parlamentu a rady o ochrane osobných údajov (GDPR), (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Vsúlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  dávame týmto na vedomie, že vaše údaje spracuvávame a chránime podľa týchto Zásad o spracovaní osobných údajov, aby sme dodržali všetky nariadenia EÚ.
Vaše informácie, ktoré nám poskytujete používame len na navyhnutné spracovanie vašej požiadavky. S vašimi osobnými údajmi nakladáme podľa európskeho práva na základe usmernenia GDPR.mensie vacsie
Všeobecné obchodné podmienky | Informácie o spotrebiteľskom úvere